Федерация за приятелство

Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД е регистрирана през 1990 г. като сдружение с идеална цел. Тя е неправителствена организация- независима, доброволна, нестопанска, нерелигиозна, неполитическа, изградена на широка обществена основа.

     Федерацията е най-масовото обществено движение в страната, юридически правоприемник на Общонародния комитет и всенародното движение за българо-съветска дружба. В нея на равноправна основа се обединяват национални, религиозни и местни формирования и колективни членове на приятелите на Русия и на другите народи  от Общността на независимите държави (ОНД) и Прибалтика. В столицата и страната функционират повече от 320 (триста и двадесет) формирования и колективни членове.

     Федерацията има отворен характер. Нейната дейност е в обществена полза и се осъществява в съответствие с Конституцията и действащите закони на Република България, с международните спогодби и с нейния Устав.

     Главна цел на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, на нейните колективни членове и на формированията по места е да допринася за развитието на връзките и сътрудничеството с Русия и други страни на Общността на независимите държави (ОНД) и Прибалтика във всички сфери на общественото развитие, без разлика на националност, религия или политическа принадлежност; да съдейства за утвърждаване на общочовешки, нравствени и културни ценности и добродетели, за защита на човешките права и свободи.