Финансиране

Източници за набиране на средства и образуване на имуществото на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД са:

 

·         Вноски от Фондация „Славяни” и други институции с подобен характер;

·         Дарения, спонсорства и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;

·         Международни програми и проекти;

·         Право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти;

·         Приходи от стопанисването на имуществото на Федерацията;

·         Други форми в съответствие с българското законодателство.