Предмет на дейност на федерацията

 • Разкриване на непреходните ценности в българо- руските отношения и взаимовръзките с другите народи от ОНД и Прибалтика;
 • Съдействие за развитието на тяхното културно, научно, икономическо и международно сътрудничество;
 • Популяризиране сред народите на Русия, ОНД и други страни на историческото минало и съвременното развитие на България, традициите и добродетелите на нашия народ, духовните му връзки с руския и други народи;
 • Съдействие за разширяване на обема на културни ценности;
 • Организиране на симпосиуми, конференции, семинари, олимпиади, конкурси, творчески срещи, чествания и др.;
 • Популяризиране на руската култура, наука, образование, технически прогрес в България, както и на другите държави от ОНД;
 • Подпомагане изучаването на руски език и езиците на други народи от ОНД и Прибалтика;
 • Съдействие за обмен на студенти, докторанти, специализанти и преподаватели;
 • Поощряване създаването и разпространяването на съвместни научни и културни ценности;
 • Регулярно организиране и провеждане на Фестивал на руската песен и танц;
 • Участие в провеждането на международни форуми и дефилета на славянската мода;
 • Подпомагане развитието на контактите и връзките между региони, градове, села, фирми, научни, културни, образователни и икономически институции; поощряване на личните контакти, семейните връзки, журналистическия, фолклорен, младежки и спортен обмен и други форми на общуване;
 • Оказване съдействие на български граждани, учили и специализирали в Русия и други страни на ОНД и Прибалтика за контактите им със съответните висши учебни заведения, научноизследователски институти и стопански организации;
 • Оказване съдействие на българи, които работят, учат и живеят в тези страни;
 • Подпомагане на граждани от тези страни, постоянно или временно пребиваващи у нас;
 • Поддържане на широки връзки с български преселници в Русия, Украйна, Молдова, Казахстан и други страни; популяризиране сред тях на български език и култура; подпомагане желаещите да учат и специализират в нашата страна;
 • Подпомагане правителствени и други неправителствени организации и лица, работещи по въпроси и проблеми, свързани с взаимоотношенията на България с Русия и другите страни от ОНД.